Cách thêm nút hữu ích vào bài viết trong WordPress

Đầu tiên bạn hãy sao chép đoạn code bên dưới rồi dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// them huu ich va tam duoc vao bai viet cua caodem
function ip_post_likes($content) {
if(is_singular('post')) {
ob_start();
?>
<div class="yes-likes">
<div class="title-like">Chào <?php echo $current_user->nickname; ?>! Bn thy ni dung này thế nào? </div>
<div class="ok-like">
<a href="<?php echo add_query_arg('post_action', 'like'); ?>">Hu ích <?php echo ip_get_like_count('likes') ?></a>
<a href="<?php echo add_query_arg('post_action', 'dislike'); ?>">Tm được <?php echo ip_get_like_count('dislikes') ?></a>
</div>
</div>
<?php
$output = ob_get_clean();
return $content . $output;
}else {
return $content;
}
}
add_filter('the_content', 'ip_post_likes');
function ip_get_like_count($type = 'likes') {
$current_count = get_post_meta(get_the_id(), $type, true);
return ($current_count ? $current_count : 0);
}
function ip_process_like() {
$processed_like = false;
$redirect = false;
if(is_singular('post')) {
if(isset($_GET['post_action'])) {
if($_GET['post_action'] == 'like') {
$like_count = get_post_meta(get_the_id(), 'likes', true);
if($like_count) {
$like_count = $like_count + 1;
}else {
$like_count = 1;
}
$processed_like = update_post_meta(get_the_id(), 'likes', $like_count);
}elseif($_GET['post_action'] == 'dislike') {
$dislike_count = get_post_meta(get_the_id(), 'dislikes', true);
if($dislike_count) {
$dislike_count = $dislike_count + 1;
}else {
$dislike_count = 1;
}
$processed_like = update_post_meta(get_the_id(), 'dislikes', $dislike_count);
}
if($processed_like) {
$redirect = get_the_permalink();
}
}
}
if($redirect) {
wp_redirect($redirect);
die;
}
}
add_action('template_redirect', 'ip_process_like');

Tiếp theo dán đoạn css bên dưới vào file style.css trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

.ok-like a {
margin-right: 10px;
text-decoration: none;
color: #111;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
background:#fff444;
padding:5px 8px 5px 8px;
border-radius:7px;
display: inline-block;
}
.ok-like a:hover{color:#fff;background:#0c0}
.title-like{color:#ccc;font-size:15px;}
.yes-likes {
padding: 20px;
background: #4b238a;
text-align: center;
border-radius: 10px;
}
@media (max-width: 400px){
.ok-like a{font-size:10px}
}

Như vậy là bài viết của bạn đã có thêm nút hưu ích và tạm được để người đọc có thể bình chọn rồi đó.
Chúc bạn thành công!

Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?